Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Duyuru - 3.10.2013
Türk Psikoloji Yazıları Yazım Kuralları

Türk Psikoloji Yazıları (TPY) Yazım ve Yayın Esasları

1.    TPY’ye  gönderilen görgül çalışmalar, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır (bakınız: http://www.psikolog.org.tr/Belgeler/tpd-yonetmelikler/turk-psikologlar-dernegi-etik-yonetmeligi ). 

2.    TPY’ye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmış, yayınlanma veya değerlendirme sürecinde olmamalıdır.

3.    Yazıların dergiye gönderilme işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır. Yazılar http://www.turkpsikolojiyazilari.com adresinden dergi veritabanına yüklenmelidir. Ayrıntılı bilgiyi söz konusu internet sitesinde bulabilirsiniz.

4.    TPY’ye gönderilen yazıların değerlendirilmesi en geç üç ay içinde sonuçlandırılmaktadır. Yazıların değerlendirme süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Aşağıda belirtilen bu süreçler, dergi portalından gönderimi yapan yazar tarafından takip edilebilir.

1) Yazının dergi editörleri tarafından ön-değerlendirmesi: TPY’ye gönderilen yazılar ilk aşamada bu sayfada anlatılan TYP yazım ve basım esaslarına uygunluk açısından değerlendirilir. Söz konusu ölçütlere uyan yazılar hakemlere gönderilir.

2)Yazının hakemler tarafından değerlendirilmesi.

3)Değerlendirme sonucunun yazar(lar)a bildirilmesi: Kabul edilen yazılar basım sürecine girer. Değişiklik istenerek kabul edilen yazıların, bu bildirimin yapılmasından sonra en geç altı ay içerisinde dergiye yeniden gönderilmesi beklenmektedir.

5. TPY’ye gönderilecek yazıların aşağıdaki esaslara göre hazırlanmış olması gerekmektedir:

a) Görgül araştırma yazıları, en fazla 7,000, kuramsal içerikli veya derleme türü yazılar en fazla 10,000 kelime uzunluğunda olmalıdır. Başlık sayfası, Türkçe ve İngilizce özet, kaynakça, ek ve tablolar yukarıda belirtilen kelime sayısına dahil değildir. Yazılar, A4 boyutlarında sayfaya üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. bırakılarak (16 x 24,7'lik alana) çift aralıklı düz metin olarak yazılmalıdır. Bu ölçüler, gönderilen tablo ve grafiklerin dergi sayfa boyutları dışına taşmamasını ve daha kolay kullanılmasını sağlayacaktır.

b) Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe'de pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve İngilizce).

c) Dergiye gönderilen tüm yazılar Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association başlıklı kitabın (2009) 6. baskısında belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır.

d) Yazılar, başlık sayfası, özet, anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller bölümlerini içermelidir. Anonim değerlendirme ilkesi gereği, yazının hiçbir bölümünde yazar(lar)ın kimliğini açık edecek (yazarın adı, kurumu vb.) bir bilgi bulunmamalıdır. Yazar(lar)ın kimlik ve iletişim bilgileri, çalışmaya emeği geçen kişilere teşekkür notları ve varsa çalışmayı destekleyen kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiler, yazıyı veritabanına yükleme sürecinde yazar tarafından sisteme ayrıca girilecektir.

       Yukarıda adı geçen bölümlerin içerik ve formları aşağıda anlatıldığı gibidir:

Özet ve anahtar sözcükler: Türkçe özet, ‘Özet’ başlığı altında 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Anahtar kelimeler (3 ile 10 arasında) Türkçe özetin altında, ‘Anahtar Kelimeler' başlığı kullanılarak verilmelidir. Yayına kabul edilen makalelerden, 1,500-2,000 kelime aralığında genişletilmiş İngilizce özet ve anahtar kelimeler istenecektir. Genişletilmiş İngilizce özet,  giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir. İngilizce kısa başlık mutlaka belirtilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetin her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır.

Başlık sayfası:  En fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı ve kısa başlıktan (kelimeler arasındaki boşluklar ile beraber en fazla 50 karakter) oluşur.

Ana metin: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Görgül makalelerde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme türü makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Kısa başlık her sayfanın sağ köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Makalenin başlığı ana metnin ilk sayfasında yer almalı ve başlıktan sonra, "Giriş" alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne başlanmalıdır.

Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını içermelidir.

Yöntem bölümü, örneklem, veri toplama araçları ve işlem olmak üzere üç alt bölümden oluşmalıdır.

Bulgular araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri içermelidir.  Kullanılan analiz tekniğine uygun ve gerekli istatistiksel değerler metin içinde ya da Tablo(lar)da sunulmalıdır.

Tartışma bölümü, araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını, tartışılmasını içermelidir.

Tablolar ve şekiller ayrı bir sayfada yazının en sonunda verilmelidir. Verilecek olan tablolar Excel'de hazırlanmalı ve ilgili format korunarak ana metine aktarılmalıdır. Ayrıca verilecek olan tablolarda ortalamalar X şeklinde, standart kaymalar da S şeklinde gösterilmelidir.

Sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikler metin içinde rapor edilirken aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

Varyans analizi:

....yaş değişkeninin temel etkisi anlamlıdır, F (1,123) = 5.43, p = .05, ɳ2 = .08. Korelasyon ve kay-kare değerleri rapor edilirken denek sayısı (n) ve t, F, çoklu karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) rapor edilirken serbestlik derecesi (S) mutlaka verilmelidir. Regresyon analizleri rapor edilirken R, R2, F, Beta, T ve p değerleri verilmeli; faktör analizi rapor edilirken ise her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her bir faktörün açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir. p değeri verilirken, .001’den büyük değerler için tam değer verilmeli (örn., p = .05), .001’den küçük değerler için “˂” işareti kullanılmalıdır (örn. p ˂ .001).

 

Kaynaklar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar' listesi içinde yer almalıdır. Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmeli,  birden fazla yazarlı Türkçe ve yabancı kaynaklar için son yazarın soyadından önce ‘&' işareti kullanılmalıdır. Kaynakların yazım kuralları ile ilgili olarak da Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association başlıklı kitabın (2009) 6. baskısında belirtilen yazım ilkelerine uyulmalıdır.

 

Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. Örnekler:

Savaş (1985) ...

Savaş'a (1985) göre ...

File ve Smith (1992) ...

File ve Smith'e (1992) göre ...

Martin, Sheldon ve Yaffee (1994)...

Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, metin içinde geçtiği yerde yukarıda olduğu gibi verilir, yazar sayısı 6 veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren Smith ve arkadaşları (1980) olarak verilmelidir.

Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir.

... (Doğan, 1987; Kleft ve Dobson, 1990; Smith ve ark., 1980; Winson, George ve Zeng, 1986).

Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerir.

Tablolar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır ve her bir tablo ayrı bir sayfada verilmelidir. Tabloların veriliş şekli ile ilgili olarak yine APA Publications Manual 6. baskı esas alınmalıdır. Tablo numarası ve Tablo başlığı tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olarak yer almalıdır. Tablolarda ondalık sayılar verilirken, ‘.’ dan sonra iki basamak yazılmalıdır (örn., 3.25, 12.68 gibi)

Şekil başlıkları ve şekiller: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Şekil numarası ve şekil başlıkları kelimelerin baş harfleri büyük olarak aynı sayfada alt alta verilmelidir. Şekillerin her biri ise ayrı sayfalarda verilmelidir. Ayrıca yazarlara, dizgi sırasında grafiklerde ortaya çıkabilecek bozulmaları önlemek için grafiği yeniden çizebilmek amacıyla grafik verilerini Excel dosyasında ayrı olarak göndermeleri önerilir. Ancak bu tür tabloların metin içinde yer alacak diğer tablolarla karışmasını önleyecek şekilde açıklamalar yer almalıdır. Özel baskı gerektiren şekil ve fotoğrafların masrafı yazardan alınır.

Gönderilecek olan tablolar ve şekillerin toplam sayısının 5 ya da 6'yı geçmemesine özen gösterilmelidir.

6.    Yazılarda ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

7.    TPY'nda yayınlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntıyı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur. TPY’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü çalışmanın (görgül, derleme, editöre mektup, vaka çalışması, meta-analzi vd) akademik yazım ihlali içermemesi gerekmektedir (bakınız:http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/ihlal.pdf).  Aşırma (intihal) ya da farklı türden bir akademik yazım ihlali içeren çalışmalar değerlendirme aşamasında tespit edildiği takdirde değerlendirmeden çıkartılır ve TPY’de yayımlanmaz. Bu durum çalışma TPY’de yayımlandıktan sonra tespit edilirse ilgili çalışma TPY’nin basılı olduğu dizinlerden çıkartılır. Akademik yayın ihlalinin saptandığı çalışmanın yazar(lar)ı hakkında gerekli yaptırımların uygulanması konusunda ilgili yasal süreç başlatılır.

8.    TPY'nda yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.

9.    Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Yayın politikamız gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir.